Muutamme maailmaa kestävästi!

JM RENT

Vuokrausehdot

1. Sopimuspuolet ja sopimusala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa hetkestä, jolloin auto/kärry/muuttolaatikot noudetaan. Vuokra-aika päättyy auton/tavaran/tuotteen palautushetkellä.

3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on auto (rekisterinumero JIZ-121) / auto (rekisterinumero NMR-369 / auto (rekisterinumero BNZ-498) / nokkakärryt / porraskärryt / muuttolaatikot, sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne vuokrasopimukseen kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen autoa/tavaraa/tuotetta vastaanottaessaan tarkastamaan sen kunnon. Mikäli auto/tavara/tuote antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle aina viipymättä

4. Vuokrattujen tuotteiden käyttö

Vuokralleottajan tulee käyttää autoa/tavaraa/tuotetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttäjä puhdistaa auton/tavaran/tuotteen käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokratuotetta ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrattua tuotetta ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan tulee huomioida ajoneuvon kantavuus sekä tuotteiden yleiset käyttösuositukset.

5. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratulle tuotteelle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta, ylikuormasta tai kuorman puutteellisesta sidonnasta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokratuotteen puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on itse vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa / onnettomuuksissa.

Vuokralleottaja vastaa mahdollisista rikemaksuista ja sakoista tai ylikuormamaksuista, jotka hän on saanut vuokratuotetta käyttäessään.

6. Vakuutukset

Auto on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja täyskaskolla. Omavastuu täyskaskossa on 800 euroa.

7. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrattu tuote takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.

8. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi poistaa, estää tuotteen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

9. Vuokrasopimuksen siirtäminen ja auton luovuttaminen kolmannelle

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrattua tuotetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta. 

10. Riidat

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

11. Polttoaine

Polttoaine ei sisälly vuokraan. Ajoneuvo luovutetaan tankattuna ja se tulee palauttaa tankattuna.

12. Ajokortti

Vuokralle ottajalla tulee olla kyseiseen ajoneuvoon oikeuttava ajokortti.

13. Kaluston palauttaminen

Vuokrattu kalusto on palautettava kokonaisuudessaan sovitun mukaisesti. Mikäli palautus viivästyy sovitusta ilman yhteydenottoa ja asiasta sopimista, niin vuokralle antajalla on oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista, sekä periä uusi alkava vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokrausvuorokaudelta 50% korotettuna. Mikäli tuotetta ei ole palautettu sovitun mukaisesti eikä vuokranantajaan ole otettu yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisiviranomaisille.

14. Vuokrahinnan maksaminen

Vuokrahinta maksetaan vuokraushetkellä tai etukäteen saatavalla laskulla. Ajoneuvot luovutetaan vain maksettua kuittia vastaan.

15. Aikaisempi palautus

Vaikka vuokralle ottaja palauttaa ajoneuvon ennen vuokra-ajan loppumista, hän ei ole oikeutettu saamaan vuokrahintaa käyttämättömästä ajasta takaisin.

16. Kaluston tarkastaminen

Vuokralle ottaja on velvollinen vuokrausaikana huolehtimaan normaaleista tarkastuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen määrästä yms.